Geron Kamberi

Në pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Qendrës “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL)” z. Kamberi u përzgjodh nga Bordi Drejtues, ndërkohë që kishte patur një eksperience të larmishme profesionale. Ai është diplomuar në degën e Gjuhë – Letërsisë Shqipe pranë Fakultetit të Histori – Filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe mban gradën MA në Politikat Europiane (MAEP) marrë nga studime pasuniversitare me Bursën Chevening (Chevening Scholarship) pranë Institutit të Studimeve Europiane të Universitetit të Sussex-it në Angli.

Pas përfundimit të studimeve ka punuar për 5 vjet si asistent shkencor pranë Institutit të Gjuhësisë e Letërsisë të Akademisë së Shkencave të RSH. Më pas aktiviteti i tij profesional vazhdoi me drejtimin e programeve e projekteve të ndryshme të organizatave ndërkombëtare që ushtronin aktivitet në Shqipëri në fushën e zhvillimit të arsimit e aspekteve social-ekonomike.

Z.Kamberi nga 1998-2005 ka mbajtur pozicionin e koordinatorit  të programeve pranë Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ku ka menaxhuar financimin e një sërë projektesh  në fushën e  arsimit, kulturës e shoqërisë së informacionit. Nga 2007-2015 ka punuar në rolin e Këshilltarit për Politikat e Advokimin pranë organizatave ndërkombëtare Oxfam GB International -UK dhe World Vision Albania- Kosova.

Për tre vjet nga 2015-2018 ka qenë në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor e Inovacionit (AKKSHI)  një agjenci publike në vartësi të Ministrisë së Arsimit, Sportit e Rinisë (MASR) me detyrë parësore financimin e projekteve kombëtare të kërkimit shkencor  dhe ato dypalëshe të bashkëpunimit shkencor të Shqipërisë me vendet e tjera.

Përgjatë më shumë se një viti deri në momentin kur u përzgjodh për të qenë në pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Qendrës “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL), z.Kamberi ka qenë Koordinator i Projektit për Diasporën  Shkencore në Itali, një projekt i financuar nga qeveria italiane dhe zbatuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Migracionin (IOM).

Z.Geron Kamberi ka marrë pjesë si studiues në përgatitjen e një sërë studimesh, raportesh e dokumente politikash që lidhen me  aspekte të ndryshme të zhvillimit social ekonomik e vecanërisht ato që lidhen me  politikat e integrimit europian ashtu sikur ka publikuar në shtypin e shkruar artikuj të ndryshëm lidhur me çështjet e mësipërme.