Elton Meta

Elton A. Meta ka 18 vjet përvojë profesionale në kontabilitet, financë, auditim dhe ligjin tatimor në një gamë të gjerë kompanish publike dhe private që operojnë në shërbime, tregti, prodhim, media, ndërtim, OJF dhe projekte të financuara nga kompani ndërkombëtare në Shqipëri.

Elton është diplomuar në shkencat e kontabilitetit në Universitetin e Illinois në Çikago (UIC), Chicago, SHBA. Ai është anëtar kandidat i ACCA (Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar), UK, anëtar i Kontabilistëve të Miratuar në Shqipëri nga viti 2011 dhe i certifikuar si Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik nga Ministria e Financave në Shqipëri.

Elton ka përvojë të gjerë pune dhe njohuri për SNK, IFRS, GAAP të SHBA-së, Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, Legjislacionin Fiskal Kombëtar, Kodin Kombëtar të Punës dhe Kodin Civil Kombëtar.

Elton është shumë i përkushtuar dhe me një ndjenjë të madhe përgjegjësie. Ai iu bashkua CSL në mars 2022.