Zhvillimi i vizionit dhe i strategjise – Temat e modulit