Drejtuesit në detyrë

Kandidatët që aplikojnë në Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019-2020, duhet të plotësojnë këto kritere:

  1. Janë duke ushtruar me emërim detyrën e drejtuesit, në momentin e aplikimit.
  2. Janë në vitet e para të punës së tyre si drejtues.
  3. Nuk janë nën efektin e masës disiplinore, në momentin e aplikimit.
  4. Ushtrojnë detyrën si drejtues në Institucionet e Arsimit Parauniversitar që mbulohen nga ZVA e Tiranës.