Të gjitha modulet
Moduli: Të jesh pjesë e një ekipi të suksesshëm
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Përdorimi i teknologjisë
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i dijes në lëndën e fizikës
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i dijes në lëndën e matematikës
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Udhëheqja pedagogjike (mësues)
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Të motivojmë fëmijët drejt suksesit në shkollë
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Udhëheqja pedagogjike (drejtues)
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i vizionit të shkollës dhe transformimi i institucionit
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Udhëheqja e partneritetit
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Menaxhimi i shkollës – menaxhimi i burimeve njerëzore
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Organizimi dhe zhvillimi i punës së një ekipi të suksesshëm
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Menaxhimi i shkollës
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i komuniteteve të të nxënit
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Menaxhimi i emergjencave civile
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Arsimi gjithëpërfshirës
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i aftësive të mësuesit në lëndët gjuhë shqipe dhe letërsi
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i aftësive të mësuesit në lëndën e historisë
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Rritja e performancës sime
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zhvillimi i mësimdhënies dhe të nxënët
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Mësimdhënia dhe nxënia interaktive në lëndët e shkencave natyrore
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Përdorimi i të dhënave në shkollë
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Krijimi i vizionit dhe klimës për përmirësim të vazhdueshëm të shkollës
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Zëri i nxënësit në përmirësimin e cilësisë së arsimit gjithëpërfshirës
Trajnim: i drejtpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit<
Moduli: Vlerësimi i nxënësit bazuar në nivelet e arritjes
Trajnim i drejtëpërdrejtë Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Përdorimi i teknologjisë në procesin mësimor në AMU dhe AML
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Roli i mentorit dhe zhvillimi i praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Formimi i trajnerëve dhe specialistëve të vlerësimit lidhur me risitë kurrikulare
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli i trajnimit: Aftësitë Kros (soft skills)
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Përdorimi i platformave e-learning
Trajnim i kombinuar Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit
Moduli: Metodat inovative të mësimdhënies për mësuesit, klasat digjitale
Trajnim online Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve: 1 kredit &nb
Moduli: Mirëqenia e nxënësve – zhvillimi i aktiviteteve që nxisin kreativitetin te fëmjët dhe krijojnë klimë pozitive në klasë
Trajnim i drejtëpërdrejtë / online Kohëzgjatja: 18 orë  Numri i krediteve:

Pyetjet më të shpeshta

1. Çfarë është Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) është një program trajnimi fakultativ, i konceptuar për tu shërbyer të gjitha grupeve të mësuesve, drejtorëve dhe zv/drejtorëve në shkollat e arsimit parauniversitar. Modulet tona të trajnimit janë gjithëpërfshirëse dhe të orientuara nga nevojat për zhvillim të mësuesve dhe drejtuesve të arsimit parauniversitar. Ato ofrohen si online ashtu edhe në klasë  ( drejtëpërdrejtë). Ky program përfshin module për disa nivele njohurish si tema për mësuesit që sapo kanë filluar karrierën e tyre, drejtuesit e departamenteve që aspirojnë të jenë drejtorë dhe drejtorë me përvojë që duan të rriten profesionalisht. Pas përfundimit me sukses të moduleve të trajnimit, pjesëmarrësit pajisen me certifikatën përkatëse.  Përsa i përket Inspektimit, “Shkolla e Drejtorëve” në bashkëpunim me “Agjencinë për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit Parauniversitar” (ASCAP) po zbaton projektin e përbashkët “Krijimi i rrjetit të vlerësuesve të IAP” i cili është parashikuar të realizohet për një periudhë kohore 2-vjeçare dhe do të trajnojë e certifikojë 400-të vlerësues në gjithë Shqipërinë.
2. Cila është baza ligjore ku mbështetet Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) dhe programet e trajnimit që ajo administron funksionojnë në zbatim të Ligjit Nr 48 /2018 datë 23.07.2018 Për disa ndryshime në Ligjin Nr 69/2012 Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë dhe VKM Nr 504 datë 19.09.2018 Për organizimin e funksionimin e Shkollës së Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar. 
3. A ka një Rregullore për zhvillimin e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional dhe Inspektimit (CPD) funksionon bazuar në Rregulloren përkatëse e cila është miratuar më 08 Tetor 2020 në Bordin Drejtues të Qendrës “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar”(CSL). https://www.csl.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Rregullorja_Programit-t%C3%AB-Trajnimit-p%C3%ABr-Zhvillim-Profesional-t%C3%AB-Vazhduesh%C3%ABm.pdf
4. Në cilën periudhën të vitit hapen thirrjet për të aplikuar e marrë pjesë në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Qendra “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar” (CSL) shpall thirrje për aplikime vazhdimisht, sipas nevojave të përcaktuara ku ftohen individët e interesuar që plotësojnë kriteret të aplikojnë për tu pranuar në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD).
5. Ku dhe cili mund të aplikojë për të ndjekur Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Në programin e trajnimit për zhvillim të vazhdueshëm profesional & inspektimit mund të regjistrohen mësuesit dhe drejtuesit e shkollave që duan të investojnë në zhvillimin e tyre përmes trajnimeve të akredituara. (Aplikantët mund të jenë mësues që janë në fillimin e karrierës së tyre, drejtues departamentesh që aspirojnë të jenë drejtorë dhe drejtorë që duan të rriten profesionalisht).   Aplikanti duhet të plotësojë aplikimin online duke specifikuar të dhena si; emër, mbiemër, temën në të cilën është interesuar të marrë pjesë dhe kohen e trajnimit.  Pagesa nuk bëhet në momentin e aplikimit në internet, por bëhet vetëm pasi stafi i Shkollës së Drejtorëve i jep konfirmimin për trajnim pjesëmarrësit.
6. Cilat janë kriteret që duhet të plotësojë një kandidat për tu përzgjedhur që të ndjekë Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Në modulet e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional mund të aplikojnë të gjithë mësuesit, drejtorët dhe zv/drejtorëve nga shkollat e arsimit parauniversitar në Shqipëri.
7. Si përzgjidhen kandidatët që aplikojnë për të ndjekur Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Vlerësimi i aplikimit bëhet së pari bazuar në përputhshmërinë e aplikimit me kriteret që duhen plotësuar nga kandidati që të jetë pjesëmarrës në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) dhe së dyti bazuar në dokumentacionin përkatës që shoqëron këtë aplikim sipas thirrjes së shpallur.
8. Nëse përzgjidhesh për të ndjekur këtë program, kur është periudha që mund ta fillosh atë?
Trajnimet do të organizohen në bazë të datave të përcaktuara nga Shkolla e Drejtorëve. Pjesmarrësit do të njoftohen nga stafi i Shkollës për kalendarin e trajnimeve.
9. Programin i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet me shkëputje apo pa shkëputje nga puna?
Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet me kohë të pjesshme, pa shkëputje nga puna.
10. Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) zhvillohet online, në auditor apo me sistem të përzier (online/auditor)?
Trajnimet do të organizohen në vendet e përcaktuara nga Shkolla e Drejtorëve, duke marrë parasysh vendbanimin e pjesmarrësve. Në raste të veçanta, trajnimi do të ofrohet në internet për pjesmarrësit (kur metodologjia e trajnimit ofrohet në internet, ose ka rrethana, kur trajnimi në sallë nuk mund të zhvillohet).
11. Cili është numri maksimal i mungesave që mund të bëjë një pjesëmarrës në këtë program?
Pjesmarrësit në kurset e trajnimit të Programit për Zhvillim Profesional të Vazhdueshëm duhet të jenë të pranishëm në 100% të orëve të trajnmit.
12. Cila është kohëzgjatja e zhvillimit të Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Një trajnim në Programin për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional përfshin gjithsej 18 orë. Kjo kohë është e ndarë në seanca në auditor dhe orë praktike. Trajnimet zgjasin nga 2-3 ditë, pa shkëputje nga puna.  Kapaciteti minimal i personave në një trajnim është 15 dhe maksimum Kohëzgjatja e projektit të Inspektimit është 2 vite i ndarë në katër periudha kohore 3-4 mujore është 30 persona.
13. A janë të akredituara modulet e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)? Sa module të akredituara janë? Cilat janë temat?
Program i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)  ofron 31 module të akredituara ku seicili ka 1 kredit  Temat e moduleve janë të larmishme dhe kanë në fokus kompetencat kryesore të nxënësve, objektivat specifikë të strategjisë kombëtare të arsimit si edhe nevojat e mësuesve. 
14. Cilët trajnerë i japin modulet e akredituara në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Përzgjedhja e trajnerëve ose subjektit të trajnimit do të ndodhë përmes një proces konkurrues bazuar në dokumentet që ata kanë dërguar në procesin e aplikimit, siç janë: forma e aplikimit, CV dhe oferta financiare. Në këtë process, institucioni kujdeset që të përzgjedhë ofruesit që kanë kapacitetet më të mira për ta ofruar në mënyrë cilësore këtë program.
15. Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) i ka modulet e akredituara vetëm me trajnerë vendas (lokalë) apo ka module të akredituar nga trajnerë të huaj?
Kryesisht modulet e akredituara të Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) janë të akreditura me trajnerë vendas, por Shkolla e Drejtorëve, në bazë të nevojave mund të ofrojë për tematika specifike edhe module me trajnerë të huaj.
16. Sa është pagesa që duhet të paguajë një aplikant për të marrë një modul të akredituar në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)? Si bëhet pagesa?
Çmimet e trajnimit përcaktohen nga Shkolla e Drejtorëve. Çmimet janë subjet i ndryshimit në varësi të ndryshimeve në çmimet e tregut, dhe / ose kur Shkolla e Drejtorëve e konsideron të arsyeshme. Pagesa kryhet në llogarinë bankare, specifike për këtë program trajnimi.
17. A ofron Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD) module trajnimi pa pagesë? A janë ato të akredituara? A jepet certifikatë?
Shkolla e Drejtorëve ka zhvilluar vazhdimisht trajnime pa pagesë dhe pa kredite për drejtues dhe mësues të shkollave. Këto trajnime kanë trajtuar tema të rëndësishme dhe të nevojshme. Në përfundim të këtyre trajnimeve pjesmarrësit pajisen me certifikatë.
18. Për sa kohë është e vlefshme Certifikata që merret në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?
Vlefshmëria e certifikatës në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional është në raport me kreditin dhe vitin kalendarik në të cilin është kryer trajnimi. Në rastin e projektit të Inspektimit vlefshmëria e certifikatës është pa afat.

Apliko në Program

Përpara se të nisni aplikimin online, sigurohuni që të gjithë dokumentet t’i keni të skanuara në format elektronik. Mund të na shkruani në: info@csl.edu.al