Moduli: Të motivojmë fëmijët drejt suksesit në shkollë

Trajnim i drejtëpërdrejtë

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Në këtë modul do të vihet fokusi tek udhëheqja si proces, koncepti menaxhim, organizim, planifikim, nxënie, të nxënët, udhëheqje, klimë në këndvështrimin e mësuesit. Aftësimi profesional i mësimdhënësve për zbatimin e metodologjive bashkëkohore të mësimdhënies si edhe klasifikimi i tyre. Moduli përmban informacion të mjaftueshëm, të dobishëm dhe shumë frytdhënës për target grupin në trajnim duke i ndihmuar ata që të kuptojnë dhe zbatojnë me shumë përpikmëri marrjen e të dhënave të pritshme në procesin e të nxënit të efektshëm dhe cilësor.

 

Përfituesit e këtij trajnimi

 

 1. Specialistë DRAP/ZVAP;
 2. Drejtues të arsimit parashkollor, fillor, arsimi i mesëm i ulët, mesëm të lartë, të arsimit profesional, arsimit special;
 3. Mësues të gjitha niveleve të arsimit (arsimit parashkollor, fillor, arsimi i mesëm i ulët, mesëm të lartë, të arsimit profesional psikologë/punonjës socialë, të shkollave të specializuara);
 4. Përfituesit e drejtpërdrejtë të këtij trajnimi janë mësuesit. Përfituesit jo të drejtpërdrejtë janë nxënësit. 

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

 • identifikojnë komponentët e një mësimdhënie të shkëlqyer në të nxënë;
 • listojnë karakteristikat kryesore që ndikojnë në mësimdhënien e suksesshme;
 • dallojnë karakteristikat ndihmëse të lidhura me mësimdhënien e suksesshme;
 • kryejnë vlerësimin e një mësimdhënie me bazë kompetenca kyçe;
 • përcaktojnë qëllime të arritshme, por sfiduese për nxënësit;
 • krijojnë mundësi që çdo nxënës të arrijë sukses;
 • realizojnë një planifikim të mësimdhënies së suksesshme;
 • reflektojnë për çështje të ndryshme të debatit për mësimdhënien e suksesshme;
 • vlerësojnë treguesit e zhvillimit të shprehive për mësimdhënien.

 

Trajnerë

 

Anila Alliu,

Klotilda Jaupi,

Elda Lako