Moduli: Metodat inovative të mësimdhënies për mësuesit, klasat digjitale

Trajnim online

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Nevoja për të mësuar duke integruar mjetet digjitale mësimore po rritet çdo ditë pasi teknologjia është tashmë një faktor i rëndësishëm dhe me shumë ndikim në jetën e përditshme, përfshirë sistemet arsimore. 

Rëndësia e këtij moduli qëndron në nxitjen e përdorimit dhe integrimin e teknologjisë në mësimdhënie, kjo sjell përmirësim të rezultateve të të nxënit dhe zhvillimin e kompetencës digjitale te të gjithë, megjithatë nuk janë ato që duhet të drejtojnë mësimin. 

 

Përfituesit e këtij trajnimi

 

  • Mësuesit e arsimit fillor;
  • Mësuesit e lëndëve të ndryshme për arsimin e mesëm të ulët;
  • Mësuesit e lëndëve të ndryshme për arsimin e mesëm të lartë;
  • Mësuesit ndihmës të shkollave 9- vjeçare;
  • Drejtuesit e shkollave 9- vjeçare;
  • Specialistë të DAR/ZVA-ve.

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

  • përmirësojnë njohuritë mbi udhëzimet dhe bazën ligjore për integrimin e teknologjisë në mësimdhënie;
  • integrojnë mjete dhe platforma online për përmirësimin e kompetencës digjitale;
  • krijojnë klasa digjitale për mbajtjen e portofoleve dhe vlerësimeve online.

 

Trajnues

Dhurata Myrtollari