Moduli: Formimi i trajnerëve dhe specialistëve të vlerësimit lidhur me risitë kurrikulare

Trajnim i kombinuar

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Ky modul synon përgatitjen e trajnerëve dhe specialistëve në fushën e vlerësimit që lidhen me aspekte të risive kurrikulare, me qëllim që të ndihmojnë mësuesit në orientimin në këto veçori për t’iu përshtatur risive kurrikulare dhe t’i zbatojë procedurat e vlerësimit në klasë. 

Përmes këtij moduli synohet aftësimi i mësuesit për të kryer një vlerësim transparent dhe paralelisht me të nxënit, po ashtu t’u mundësojë të përgatitin nxënësit që të evidentojnë përparësitë dhe dobësitë e tyre për të nxitur më tej zhvillimin e tyre.

Përfituesit e trajnimit

 

  • Drejtues (drejtorë/nëndrejtorë) të institucioneve arsimore (fillor, dhe/ose arsimi i mesëm i ulët, arsimi i mesëm i lartë: gjimnaz, arsim profesional, shkollë e mesme e orientuar);
  • Specialistë dhe trajnerë të vlerësimit.

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë lidhjen midis parimeve të të nxënit dhe praktikave të mësimdhënies, që përbëjnë thelbin e të nxënit aktiv në vlerësim;
  • zotërojnë aftësi shumë të mira organizuese; 
  • demonstrojnë aftësi ndërpersonale shumë të sukseshme dhe të përshtatshme për të punuar me të rriturit; 
  • vlerësojnë me efektivitet dhe demonstrojnë standarde dhe etikë të lartë profesionale;
  • shpjegojnë rezultatet e vlerësimit të nxënësve duke marrë parasysh kushtet në të cilat janë arritur ato.

 

Trajner 

Bardhyl Musai

 

Trajnerë