Moduli: Udhëheqja pedagogjike (mësues)

Trajnim i drejtëpërdrejtë

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Pedagogjia mund të përkufizohet si të kuptuarit se si zhvillohet mësimi i mbështetur nga  filozofia dhe praktika, në thelb pedagogjia është studimi i procesit mësimor. Udhëheqja shpesh përcaktohet si akti i udhëheqjes ose udhëzimit të individëve ose grupeve. Nëse do t’i ndërthurim të dy këto koncepte, na ofrohet nocioni i udhëheqjes pedagogjike si udhëheqës ose udhëzues i studimit të procesit mësimor. Pikërisht gjatë këtij moduli me temat dhe metodat e përdorura do të ofrohet nën një qasje  kritike se si duhet dhe mund të zhvillohet një udhëzues i mirë i procesit mësimor për të ndihmuar    fëmijët/adoleshentët, mësuesit, prindërit dhe komunitetin të nxjerrin më të mirën e tyre.

 

Përfituesit e këtij trajnimi

  • Drejtues dhe mësues të të gjitha profileve të institucioneve arsimore parauniversitare në kopshte,  shkolla 9-vjeçare, gjimnaze, shkolla të mesme të orientuara dhe të arsimit profesional.

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

  • përdorin teorinë e lidershipit si një mjet analitik për identifikimin e problemeve të praktikës në udhëheqjen arsimore dhe si një mjet për të ndihmuar në formimin e zgjidhjeve praktike;
  • njohin modelet më të mira të udhëheqjes pedagogjike;
  • njohin format dhe mjetet se si të bëjmë të dukshme kontributet që japin fëmijët në klasë  për të sfiduar vetën të dalim nga lista tradicionale e kërkimit të cilësisë së të nxënit;
  • njohin format dhe mjetet për të thelluar angazhimin me prindërit si partnerë në zhvillimin e fëmijëve të tyre;
  • identifikojnë mjetet/format për të angazhuar kolegët për të menduar pozitivisht, për të sfiduar formën e mësimdhënies klasike dhe “përqafuar mendjet e gjalla të fëmijëve”;
  • kuptojnë dokumentacionet zyrtare si “Standardet e Shkollës si Qendër Komunitare”.

 

Trajnerë

 

Universiteti Barleti