Moduli: Zhvillimi i dijes në lëndën e matematikës

Trajnim i drejtëpërdrejtë

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Moduli “Zhvillimi i aftësive për lëndën time – Matematikë” përshkruan matematikën si një nga shtatë fushat e kurrikulës së arsimit parauniversitar, e cila përmban vetëm lëndën e matematikës, si një pjesë themelore e shkollimit parauniversitar. Ajo mësohet në të gjitha vitet e këtij shkollimi. Nëpërmjet mësimit të matematikës, nxënësi do të marrë njohuri mbi numrat, figurat, hapësirën, masat, mënyrën e përdorimit të të dhënave etj. Ai/ajo do të jetë në gjendje të kuptojë rolin e të menduarit matematik për zhvillimin e shkencës e të teknologjisë moderne, si dhe rëndësinë e zbatimit të matematikës në situatat e zgjidhjes së problemeve nga jeta reale.

 

Përfituesit e këtij trajnimi

 

 • mësuesit e arsimit fillor;
 • mësues të lëndës së matematikës të arsimit të mesëm të ulët;
 • mësuesit e lëndës së matematikës të arsimit të mesëm të lartë;
 • drejtuesit e shkollave 9- vjeçare të profilit të matematikës;
 • drejtuesit e shkollave të mesme të profilit të matematikës;
 • specialistë të njësive vendore arsimore të profilit të matematikës

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

 • shqyrtojnë elementet dhe risitë e programit të fushës së matematikës;
 • analizojnë rezultatet e të nxënit të kompetencave kyç;
 • propozojnë mundësi për lidhjen e kompetencave matematikore me kompetencat kyç;
 • diskutojnë mundësitë e lidhjes së matematikës me fushat kurrikulare;
 • planifikojnë kurrikulën me kompetenca në lëndën e matematikës;
 • zbatojnë teknika të punës në grup dhe të zhvillimit të aftësive në lëndën e matematikës;
 • vlerësojnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet për çdo tematikë lidhur me realizimin e kompetencave të lëndës.

 

Trajner

 

Universiteti Barleti