Moduli: Vlerësimi i nxënësit bazuar në nivelet e arritjes

Trajnim i drejtëpërdrejtë

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Moduli “Vlerësimi i nxënësit bazuar në nivelet e arritjes” trajton kuptimin për vlerësimin në një kurrikul me bazë kompetencat, funksionet që merr vlerësimi dhe llojet e tij. Moduli trajton dy llojet kryesore të vlerësimit në klasë, vlerësimin për të nxënit – formues (i cili kontrollon përparimin gjatë procesit të të nxënit, siguron informacione për shkallën e të nxënit me synim përmirësimin e mësimdhënies); dhe vlerësimin e të nxënit – përmbledhës (i cili përcakton arritjet në përfundim të një kapitulli, semestri apo viti shkollor. 

 

Përfituesit e këtij trajnimi

 

 • Mësues të arsimit parashkollor;
 • Mësues të arsimit fillor;
 • Mësues të arsimit të detyruar;
 • Mësues të gjimnazit;
 • Drejtues të institucioneve arsimore të arsimit parauniversitar;
 • Drejtues të rrjeteve profesionale;
 • Specialistë të njësive arsimore vendore.

 

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

 • identifikojnë llojet e vlerësimit dhe karakteristikat e tyre;
 • demonstrojnë përdorimin e evidencave për vëzhgimin dhe mbledhjen e informacionit në lidhje me vlerësimin;
 • shpjegojnë përmes shembujve përdorimin e instrumenteve të ndryshëm të vlerësimit;
 • demonstrojnë vlerësimin e kompetencave mbi bazën e niveleve të arritjeve;
 • dallojnë nivelet e arritjes sipas shkallëve;
 • identifikojnë nivelet e arritjes sipas kompetencave;
 • përcaktojnë rezultatet e të nxënit sipas niveleve të arritjes për një temë mësimore; 
 • përdorin instrumente vlerësimi që masin progresin sipas nivelit të arritjeve.

 

Trajnerë

 

Dorina Rapti – ASCAP

Erida Koleci – ASCAP

 

Trajnerë