Moduli i trajnimit: Aftësitë Kros (soft skills)

Trajnim i kombinuar

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Përshkrim i shkurtër 

Moduli trajton modelet bashkëkohore të drejtimit të shkollës, si institucioni bazë i arsimit në Shqipëri, përkthyer me kontekstin ligjor e rregullator të funksionimit të këtij institucioni. 

Ky trajnim fokusohet me prioritet në ndërtimin, zhvillimin dhe konsolidimin e disa aftësive që në dukje ngjajnë sekondare (soft), por që në vetvete kushtëzojnë dhe ndikojnë në arritjet e shkollës në Shqipëri dhe në rritjen cilësore të proceseve të mësimdhënies. 

 

Përfituesit nga trajnimi

 • Mësues të arsimit parashkollor;
 • Mësues të arsimit fillor;
 • Mësues të arsimit të mesëm të ulët dhe mësues të arsimit të mesëm të lartë;
 • Mësuesit kujdestarë të arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të mesëm të lartë;
 • Mësues që zhvillojnë praktikën mësimore në shkollë;
 • Drejtues të institucioneve arsimore.

Rezultatet e pritshme

 

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë të aftë të:

 • kuptojnë trendet aktuale të drejtimit të shkollës dhe t’ju përshtaten atyre;
 • punojnë në grup dhe të zbatojnë metodën e punës në grup në klasë si formë e metodës bashkëkohore të mësimdhënies;
 • realizojnë komunikimin konstruktiv dhe të dyanshëm;
 • aplikojnë metoda bashkëkohore të mënyrës së zgjidhjes së problemeve dhe të transformimit të konfliktit për sigurimin e klimës pozitive në klasë e përtej saj;
 • vendosin në raport të drejtë mendimin kritik me mendimin krijues;
 • kuptojnë, pranojnë dhe zbatojnë Kodin e Etikës në mësimdhënie;
 • arrijnë të mendojnë “out of the box”, duke aplikuar aftësi fleksibiliteti, përshtatjeje dhe kreativiteti.

 

Trajner

Tomi Treska

 

Trajnerë