Tarifat e Programit

Tarifat për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim janë si më poshtë:

Llojet e pagesave Tarifa
Tarifa e aplikimit 1.000 lekë
Pjesëmarrja në program 50.000 lekë
Pajisja me certifikatë 0 lekë

 

Pagesa e tarifave kryhet vetëm në llogarinë bankare të Shkollës së Drejtorëve:
Qendra Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar
Intesa SanPaolo Bank, Tiranë
Nr. Llogarie në Lekë: 10787031801
IBAN: AL43208110080000010787031801

Pagesa e tarifës për ndjekjen e programit te trajnimit mund të paguhet e plotë njëherësh ose nëpërmjet maksimumi 3 (tre) këste.

Në datën e regjistrimit, pjesëmarrësi duhet të paraqesë mandatin e pagesës së tarifës (të plotë ose këstin e parë). Në rast të pagesës me këste, këstet e tjera paguhen çdo fillim tre-mujori gjatë ndjekjes së programit të trajnimit.