A janë të akredituara modulet e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)? Sa module të akredituara janë? Cilat janë temat?

Program i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)  ofron 31 module të akredituara ku seicili ka 1 kredit 

Temat e moduleve janë të larmishme dhe kanë në fokus kompetencat kryesore të nxënësve, objektivat specifikë të strategjisë kombëtare të arsimit si edhe nevojat e mësuesve.