A ka një Rregullore për zhvillimin e Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?

Programi i Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional dhe Inspektimit (CPD) funksionon bazuar në Rregulloren përkatëse e cila është miratuar më 08 Tetor 2020 në Bordin Drejtues të Qendrës “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar”(CSL).

https://www.csl.edu.al/wp-content/uploads/2021/04/Rregullorja_Programit-t%C3%AB-Trajnimit-p%C3%ABr-Zhvillim-Profesional-t%C3%AB-Vazhduesh%C3%ABm.pdf