Cila është kohëzgjatja e zhvillimit të Programit të Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)?

Një trajnim në Programin për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional përfshin gjithsej 18 orë. Kjo kohë është e ndarë në seanca në auditor dhe orë praktike. Trajnimet zgjasin nga 2-3 ditë, pa shkëputje nga puna. 

Kapaciteti minimal i personave në një trajnim është 15 dhe maksimum

Kohëzgjatja e projektit të Inspektimit është 2 vite i ndarë në katër periudha kohore 3-4 mujore është 30 persona.