Nëse përzgjidhesh për të ndjekur këtë program, kur është periudha që mund ta fillosh atë?

Trajnimet do të organizohen në bazë të datave të përcaktuara nga Shkolla e Drejtorëve. Pjesmarrësit do të njoftohen nga stafi i Shkollës për kalendarin e trajnimeve.