Për sa kohë është e vlefshme Certifikata për Drejtues të Institucionit të Arsimit Parauniuversitar që merret në përfundim të procesit të testimit të Programi i Trajnimit të Detyrueshëm ( CTP)

Vlefshmëria e Certifikatës së lëshuar nga  Qendra “Shkolla e Drejtorëve  të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar “ ( CSL ) për drejtimin e insitucioneve të arsimit  , është pa afat.