Sa është pagesa që duhet të paguajë një aplikant për të marrë një modul të akredituar në Programin e Trajnimit për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional & Inspektimit (CPD)? Si bëhet pagesa?

Çmimet e trajnimit përcaktohen nga Shkolla e Drejtorëve. Çmimet janë subjet i ndryshimit në varësi të ndryshimeve në çmimet e tregut, dhe / ose kur Shkolla e Drejtorëve e konsideron të arsyeshme.

Pagesa kryhet në llogarinë bankare, specifike për këtë program trajnimi.