Si është struktura dhe cfarë përmban procesi i testimit në përfundim të Programit të Trajnimit të Detyrueshëm ( CTP) për drejtues të arsimit parauniversitar?

Procesi i testimit për certifikim mbështetet në elementët e mëposhtëm që kanë këtë peshë specifike në vlerësimin përfundimtar :

  • Paraqitja e Projekt Propozimit  Vetëvlerësimi dhe Plani i Veprimit (40%);
  •  Testimi me shkrim me pyetje me alternativa  mbi njohuritë e përftuara gjatë zhvillimit të moduleve të programit (30%).
  •  Testimi me shkrim për zgjidhjen e  rasteve  studimore që lidhen me temat e moduleve të  programit(30%);