Zhvillimi i vizionit dhe i strategjisë – Temat e modulit