Autorë shqiptarë
Arsimi parashkollor : Për zhvillim profesional redaktore shkencore Aurela Zisi, SHB Mësonjëtorja, Tiranë, 2005, 84 faqe, ISBN 9994335111
MATO, ERLETA; SINA, EDLIRA; NOTI, KOZETA; LLESHI, MAJLINDA; KERUTI, KONSTANDINA Gati për në shkollë : Udhëzues për mësuesit që punojnë me klasat përgatitore të hapura pranë shkollave 9-vjeçare redaktor Ilir Kanini, SHB Kumi,Tiranw, 2009, 254 faqe, ISBN 9789995648114
MATO, ERLETA; LLESHI, MAJLINDA SINA; EDLIRA NOTI; KOZETA; KERUTI, KONSTANDINA Gati për në shkollë : Udhëzues për prindër dhe mësues për vlerësimin e njohurive dhe aftësive të fëmijëve 5-6 vjeç që ndjekin klasat përgatitore të hapura pranë shkollave 9-vjeçare redaktor Ilir Kanini, SHB Kumi,Tiranw, 2009, 28 faqe,ISBN 9789995648121
MATO, ERLETA; KAMANI, PRANVERA; SINA, EDLIRA; NDRIO, MARINA Hapat e parë : Udhëzues praktik për mësuesit e arsimit parashkollor që punojnë me fëmijët e moshës 3-4 vjeçare redaktore shkencore Erleta Mato; SHB Pegi, 2012, 276 faqe, me il; ISBN 9789928124869
MATO, ERLETA; MATO, JORA Projekti mësimor në arsimin parashkollor dhe fillor, SHB Kumi, Tiranë, 2017, 194 faqe, me il; ISBN 9789928440488
SPIRO, DION Të drejtat psikologji-modele-objektiva-plotësime-programe : për edukatorët e arsimit parashkollor , SHB Eureka, Tiranë, 1995, 59 faqe,
VESELI, ABDYLAZIS; RUSOI, Q, MYQEREME Metodika e edukimit parashkollor Tetovë, 1999, 246 faqe, Shënime :Në fund të botimit ka reçensione për librin. - Bibliogr. f. 229-240
Shiko më shumë
Autorë të huaj
DOLTO, FRANCOISE, Etapat kryesore të fëmijërisë përktheu Irena Rambi, SHB Toena, 2001, 304 faqe Tit. origj.: Les étapes majeures de l'enfance ISBN 9992714042
Shiko më shumë