Autorë shqiptarë
AGAJ, DESARA; DULI, SENADA Psikologji zhvillimi e fëmijëve me aftësi ndryshe , recensente e redaktore shkencore Milika Dhamo, Mitat Hoxha, SHB UFO Press, 2018, 240 faqe, Bibliogr. në fund të kap. ISBN 9789928127914
Një e ardhme e mohuar? : Përmbledhje raportesh : Arsimimi i fëmijëve Romë, Egjiptianë dhe endacakë në Europë, Botuar nga organizata Save the Children, Tiranë, botimi i 2-të, 2002, 80 faqe
DIBRA, GËZIM Fëmijët me aftësi të kufizuara : Veçori psiko-pedagogjike të punës me ta,redaktor Skënder Hasani, Analena Zoli, Chiara Margeri, SHB Camaj-Pipa, 2000, 180 faqe, Bibliografia,: faqe 180, ISBN 9992741953
NATHANAILI, VALBONA Arsim dhe pabarazi : Sfida e perceptimit ndryshe SHB UET Press, 2013, 158 faqe, Shënime :Në kopert. e fundit mbi aut. - Me parath. nga Tomi Treska. - Bibliogr. në faqen 157, ISBN 9789928419330
Ndikimet në arsmimin e fëmijëve Rom : Një përmbledhje punimesh kërkimore : Programi i Mentorimit "Arsmimi i Romëve Vlen- Roma Education Matter" ( nën drejtimin e Ram Hadroj) redaktor Agim Xhelili, SHB Krisatlina -KH, 2019, 92 faqe, Bibliogr.: faqe.90. ISBN 9789928171931
TURKU, ARDIAN Hyrje në edukimin special redaktore Fatbardha Gjini, SHB Sejko, Elbasan, 2002, 288 faqe, Fjalor shpjegues. - Pa ç., pa tir.
Shiko më shumë