Autorë shqiptarë
CADRI, MARIANA, Programi i lëndës Edukata qytetare : për klasat 5-8-të shkollës 8-vjeçare / red. Mariana Çadri ,Tiranë, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor SHBLSH, Viti 1995, 85 faqe, 16 cm,
DYLA, BESIM Struktura e elementeve mësimore : për nxënës të arsimit parauniversitar redaktor Hasan Mujaj, Gjakovë, Viti 1996, 477 faqe, me il ; 24 cm, Bibliografi 472-477
DHAMO, MILIKA; SINANI, MARJANA; SULSTAROVA, MARJANA; SINANI, JONIDA; DAUTI, MARSELA Analiza gjinore e teksteve të shkollës fillore : Studim , Aleanca Gjinore për Zhvillim, Tiranë, 2005, 78 faqe, Bibliogr.f.76-78, ISBN 9992797452,
Ekonomi e zbatuar : Libër i mësuesit dhe konsulentit përktheu e përshtati Ahmet Mancellari, SHB Eureka, Tiranë, Viti 1995, 187 faqe, me il ; 23 cm
HAKO, HULUSI, Ç'na mësojnë tekstet shkollore për kombin? : Shënime kritike për disa tekste të lëndëve shoqërore në kuadrin e projektit të Institutit të Integrimit të Kulturës Shqiptare / Hulusi Hako ; redaktor Ibrahim Gashi, Tiranë, Viti 2011, 68 faqe, : me foto ; 20 cm
MATO, ERLETA, NOTI, KOZETA Tekstet shkollore në arsimin parauniversitar : Studim redaktor shkencor Kozma Grillo, SHB Kumi, 2011, 118 faqe, Bibliogr.: f.115-118, ISBN 9789928118202
OSMANI, SHEFIK Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike redaktor Njazi Kazazi, Tomor Osmani, SHB Kol Idromeno, Shkodër, 2000, 367 faqe. Në fund të librit një pasqyrë kronologjike e botimeve të abetareve shqipe. ISBN 9992767286
TAIPI, MIRIAM ; RUSI, SHPRESA Veprimtari ekstrakurrikulare 2 : për klasën e dytë të shkollës 9-të vjeçare , SHB Redona, Tiranë, 2007, 71 faqe, me il ; 24 cm ISBN 9789995614010
Shiko më shumë
Autorë të huaj
MARSH J , COLIN Koncepte themelore për ta kuptuar kurrikulumin pwrktheu Majlinda Nishku, redaktor shkencor Bardhyl Musai, Qendra pwr Edukim Demokratik-CDE, Tiranw, 2014, 310 faqe, ISBN 9789928133045 ,Sipas botimit të 4-t origj. - Bibliogr. në libër .
ORNSTEIN C, ALLAN ; HUNKINS, P ,FRANCIS Kurrikula : Baza, parime dhe probleme ,përktheu Kastriot Myftiu, redaktorë Agron Nishku, Astrit Dautaj, Instituti i Studimeve Pedagogjike- ISP, Tiranë, 2003, 600 faqe, Tit. origj.: Curriculum.: foundations, principles and issues. - Bibliogr.: f.596-600 dhe në fund të kap.- Pa ç., pa tir.
WALL, HAKAN Të drejtat e njeriut : Për mësuesit e shkollës fillore redaktor Haki Baçi, Oslo, Komiteti Norvegjez i Helsinkit(Norëegian Helsinki Committee),1995, 85 faqe , me il ; 28 cm ISBN 8276940323
Shiko më shumë