Rezarta Nuraj

Rezarta Nuraj është Koordinator Projekti dhe pjesë e  CSL prej Korrikut 2020.

Ajo është diplomuar në Shkencat Sociale në Universitetin e Tiranës dhe ka ndjekur studime të thelluara Master për Administratën dhe Politikat Publike në Universitetin Europian të Tiranës.

Gjatë viteve ka përfituar kualifikime të shumta brenda dhe jashtë vendit në fushën e menaxhimit dhe administrimit të trajnimeve, organizimit dhe funksionimit të administratës publike, menaxhimit të burimeve njerëzore, etj.

Ka përvojë të gjatë në fushën e zhvillimit të trajnimeve dhe edukimin joformal, mban qasje aktive dhe profesionale, akumuluar nga eksperienca prej më shumë 13 vitesh si Menaxhere Trajnimi  në institucione përgjegjëse për rritjen e kapaciteteve të administratës shtetërore si Shkolla Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) dhe Instituti i Trajnimeve të Adminsitratës Publik (ITAP).