Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar

Misioni i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP) është që t’i ofrojë Ministrisë së Arsimit,

Sportit dhe Rinisë si dhe institucioneve arsimore të të gjitha niveleve ekspertizë dhe këshillim me nivel të lartë profesional,

të mbështetur në rezultatet e punës kërkimore-studimore dhe praktikës së arsimit.