Nada Kallciu

Nada Kallçiu është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ka kryer studimet në Universitetin e Padovës, Itali në Shkenca Edukimi dhe studimet master në Universitetin e Venecias Itali për “Menaxhim projektesh në fushën e edukimit për Europën Qendrore dhe Ballkanin”. Studimet doktorale i ka realizuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Sociale, pranë departamentit Pedagogji Psikologji.
Ka kryer disa bashkëpunime kërkimore shkencore me Universitetin Pedagogjik të Zyriut, Zvicër mbi metodat e mësimdhënies dhe me Universitetin e Lozanës Zvicër si kërkuese shkencore dhe koordinatore projekti për orientimin e karrierës. Gjithashtu ka dhënë mësim në Universitetin e Granadës, Spanjë.
Ka botuar artikuj dhe dokumente hulumtuese mbi politikat arsimore, metodat mësimore, matja dhe vlerësimi në klasë, arsimi profesional, si edhe tema të tjera. Fushat e ekspertizës janë në: trajnimin e mësuesve, matjen dhe vlerësimin në arsim, kërkimin në shkenca sociale, politikat arsimore, edukimin qytetar, menaxhimin e programeve të edukimit në shkallë të gjerë etj.