Robert Gjedia

Robert Gjedia ka përfunduar studimet për mësues në Universitetin e Shkodrës, dhe ka ndjekur studime të thelluara Master i Shkencave në fushën e mësimdhënies dhe të të nxënit në Universitetin e Tiranës. Ai mban gradën “Doktor i shkencave” që nga viti 2013 dhe aktualisht është në proces për titullin “Profesor i Asociuar”.
Ka një përvojë profesionale prej më shumë se 30 vitesh si mësues, drejtues shkolle, inspektor arsimi, kërkues shkencor, hartues kurrikule, por dhe si drejtues i Institutit Kombëtar të Kurrikulës dhe Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.
Që nga viti 2009 e deri më tani është pedagog i ftuar në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, ndërsa prej 6 vitesh është pedagog me kohë të plotë dhe Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit në Universitin “Marin Barleti”.
Ai është pedagog i lëndëve që lidhen me zhvillimin e kurrikulës, teoritë e të nxënit,vlerësimit në edukim dhe drejtimit të shkollës.