Dokument Politikash: Zhvillimi i vazhdueshëm profesional në kohë ndryshimesh. Mbështetja e mësuesve dhe drejtuesve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (IAP) si të përballen me ndryshimin